Yhdistyksen säännöt

§ 1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kehittyvä koulu -yhdistys ry, Skola i utveckling -förening rf ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Developing School Association ja sen kotikunta on Helsinki.

§ 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on

 • Tukea lasten ja nuorten ihmisarvoa ja yksillöllistä vapautta kunnioittavia kasvatus- ja koulujärjestelyitä sekä lisätä tietoisuutta näistä vaihtoehdoista
 • Edistää demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan kehittymistä Suomessa lisäämällä erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskevissa asioissa
 • Kannustaa ja tukea nuoria osallistumaan suoraan ja välilliseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, yhdistystoimintaan ja mielipiteiden ilmaisuun

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Perustaa ja ylläpitää asianomaisen luvan saatuaan koulua joka toimii yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti
 • Hankkii tietoa ja harjoittaa tutkimusta yhdistyksen tavoitteisiin liittyvissä asioissa
 • Järjestää kokouksia, leirejä, seminaareja ja muuta koulutusta
 • Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • Toimii muillakin vastaavilla tavoilla tavoitteiden mukaisesti

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • Kerätä jäseniltä jäsenmaksua
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta
 • Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • Toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä

Tarvittaessa yhdistys hankkii taloudelliselle toiminnalleen asianomaisen luvan.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ei ole taloudellisen hyödyn tuottaminen toimintaan osallistuville, eikä siksi saa koskaan muodostua.

§ 3 JÄSENET
Yksityiset henkilöt:
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi pyrkiä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen hallitus päättää varsinaisen jäsenen hyväksymisestä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi pyrkiä kuka tahansa yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen hallitus päättää kannatusjäsenen hyväksymisestä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistykset:
Yhdistyksen yhdistysjäseneksi voi pyrkiä mikä tahansa Suomessa rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen hallitus päättää yhdistysjäsenen hyväksymisestä. Hyväksymisen perusteina pidetään jotain seuraavista ehdoista:

 • Yhdistys on nuorisoyhdistys (suurin osa jäsenistä on alle 25-vuotiaita)
 • Yhdistys tukee tai järjestää päätoimisesti lasten/nuorten toimintaa
 • Yhdistys toimii edistääkseen kansalaisoikeuksia ja demokratiaa
 • Yhdistys valvoo tai edistää ihmisoikeuksien toteutumista
 • Yhdistys kehittää, tutkii tai tukee yhdistyksen tavoitteiden mukaista koulutusta tai kasvatusta

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 4 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Varsinaisilta, kannatus- ja yhdistysjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.

§ 5 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen katsoo siihen olevan aihetta.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö läsnä olevista hallituksen jäsenistä kannattavat.

§ 6 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin yksin.

§ 7 TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallisen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on syyskokousten välinen aika.

§ 8 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen omassa lehdessä.

§ 9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) tai vähintään sata (100) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 12 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Mikäli yhdistyksen jäsen on estynyt osallistumasta yhdistyksen kokoukseen hän voi kirjallisesti valtuuttaa toisen hlön äänestämään puolestaan.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 10 VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  § 1 kokouksen avaus
  § 2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  § 3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  § 4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
  § 5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  § 6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  § 7 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  § 8 kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  § 1 kokouksen avaus
  § 2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  § 3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  § 4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
  § 5 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  § 6 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  § 7 valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  § 8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  § 9 kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.